Alva-koti Kippari

  • 7 paikkainen lastensuojelun perustason yksikkö
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
  • Arviointi- ja kriisityö
  • Avohuollon ja kiireellisen sijoituksen päätöksellä sekä huostaanotettuna
Arki ja toimintamallit

Kippari on 7-paikkainen perustason yksikkö, jonka tilat ovat kodinomaiset. Arjessa korostuvat turvalliset ja johdonmukaiset rajat, säännöllinen viikkorytmi sekä omaohjaajatyöskentely. Vakaassa ympäristössä nuoren oma elämänhallinta paranee, sosiaalinen toimintakyky kasvaa ja itsetunto vahvistuu onnistumisen kokemuksien myötä. Alkava viikko suunnitellaan ja läpikäydään maanantaisin nuorten kanssa yhteisöpalaverissa, jonka tarkoituksena on osallistaa nuoria arjen suunnitteluun sekä siihen sitoutumiseen. Kipparissa työskentelee seitsemän vakituista työntekijää, miehiä sekä naisia. Kohtaamme nuoret ymmärtävästi, lämpimästi sekä välittävästi.

Työskentely nuoren kanssa on yksiIöllistä sekä suunnitelmallista, ja perustuu verkoston yhdessä asettamiin tavoitteisiin. Omaohjaajatyö on konkreettinen ja tärkeä osa laadukasta asiakkaan psykososiaalista kuntoutusprosessia. Jokaiselle nuorelle valitaan omaohjaajat, jotka ovat oman nuorensa asiantuntijoita, turvallisia ja luotettavia aikuisia arjessa, muun henkilökunnan lisäksi. Omaohjaajat hahmottavat nuoren kokonaistilanteen, tietävät taustat ja huolehtivat tarvittavasta tiedonkeruusta sekä tiedon jakamisesta muulle tiimille. Omaohjaajat työskentelevät ja suunnittelevat nuoren kuntoutusta yhdessä muiden verkoston osien kanssa. Arjessa nuoren kanssa tehtävä työ on omaohjaajavetoista työskentelyn tapahtuessa yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Omaohjaajat viettävät kuukausittain nuoren kanssa etukäteen kalenteroitua omaohjaaja-aikaa sekä käyvät viikoittaisia omaohjaajakeskusteluja nuoren kanssa. Omaohjaajat huolehtivat asiakkaan osallisuuden toteutumisesta sijoituksen aikana huomioimalla esimerkiksi yksilöllisessä suunnittelussa nuoren mielipiteet ja toiveet.

Teemme nuoren perheen kanssa tiivistä yhteistyötä. Yhteydenpito nuoren perheeseen on viikoittaista ja yhteydenpidosta vastaa lähtökohtaisesti nuoren omaohjaajat. Tarvittaessa perheen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Sijoituksen alkuun kuuluu arviointijakso, josta laaditaan raportti arjen havainnoinnin ja perheen sekä nuoren kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Nuorten kotiharjoittelut toteutetaan asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Kartoitamme ja rakennamme laitossijoituksen aikana nuoren sosiaalista verkostoa, sekä tarvittavia tukitoimia. Hyvä sosiaalinen verkosto sekä tarvittavien tukitoimien mahdollistaminen tukee nuoren mahdollista kotiutumista tai siirtymistä itsenäiseen elämään. Perhekeskeinen työskentelytapa tukee myös asiakkaan kokonaiskuntoutumista.

Kipparissa itsenäistymisprosessi on porrastettu, ja valmentaminen tapahtuu vaiheittain. Kartoitamme sijoituksen aikana nuoren voimavaroja ja valmiuksia itsenäiseen elämään yhdessä muun verkoston ja jälkihuollon ohjaajan kanssa.

Yksikössämme on mahdollista käyttää ylipaikkaa lyhytaikaisesti äkillisissä kriisitilanteissa. Ylipaikkasijoituksen aikana osallistumme aktiivisesti lapsen tai nuoren tilanteen kartoittamiseen sekä jatkosuunnitelman tekemiseen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Viihtyisä asuinympäristö

Alva-koti Kippari sijaitsee Limingassa, Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta. Lähimmät koulut sijaitsevat yksiköstä kilometrin päässä. Limingassa ja Oulun seudulla on loistavat harrastusmahdollisuudet, joita tuemme mahdollisuuksien ja nuoren omien kiinnostusten mukaan.

Kipparin työskentelylle ominaista:
  • Kohtaaminen, lapsen, hänen läheistensä sekä muun verkoston ottaminen mukaan työskentelyyn arvostavasti sekä sensitiivisesti. Huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet ja haasteet.
  • Omaohjaajaparityöskentely. Mahdollistaa laadukkaan ja suunnitelmallisen työskentelyn asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja yhteisiä tavoitteita kohti.
  • Voimavarakeskeisyys, pyritään löytämään lapsen onnistumisen kokemukset ja vahvuudet ja
    vahvistetaan niitä esim. kannustimin. Ongelmat nähdään ratkaistavina, ei ihmisten ominaisuuksina.
  • Mahdollisuus vaikuttaa omilla mielipiteillä ja ajatuksilla yksikön arjessa. Haluamme osallistaa lasta päätöksentekoon ikätasoisesti.
Ammattitaitoinen henkilöstö

Kipparista löytyy moniammatillinen ja ammattitaitoinen työryhmä, jolla on kykyä vastata lapsen moninaisiin haasteisiin. Yksikön henkilökunnalla on erityistä kokemusta ja osaamista mielenterveys- ja nepsyhaasteisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Kipparin henkilökuntaan kuuluu sosionomeja sekä lähihoitaja. Osa henkilöstöstä on suorittanut päihde- ja mielenterveystyön ammattitutkinnon. Osa henkilöstöstä on suorittanut lyhyen DKT eli Dialektinen käyttäytymisterapia -koulutuksen, mihin pohjautuvia menetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää yksikön arjessa (ei terapiaa). Henkilöstöllä on koulutus motivoivaan haastatteluun sekä lapset puheeksi-menetelmään.

Olemme suorittaneet keväällä 2023 MAPA-koulutuksen henkilöstöllemme. Toukokuussa aloitimme koko organisaatiota koskevan traumatyön koulutuksen LAB Ammattikorkeakoulussa, johon osa Kipparin henkilökunnasta on osallistunut.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Jouni Teittinen
040 722 3080
jouni.teittinen@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
040 722 5070

kippari@alvahyvinvointi.fi

Ystäväntie 3 A
91900 Liminka

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.