Alva-koti Kiviranta

 • 7 paikkainen
 • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
 • Arviointi- ja kriisityö
 • Avohuollon ja kiireellisen sijoituksen päätöksellä sekä huostaanotettuna

Alva-Koti Kiviranta on lastensuojelun laadukasta palvelua tarjoava perustason laitosyksikkö, 10-17- vuotiaille lapsille. Kiviranta sijaitsee n. 10 km päässä Lahden keskustasta Ahtialan asuinalueella. Kävelymatkan päässä sijaitsee ala- ja yläkoulu. Ahtialasta on myös hyvät kulkuyhteydet muihin oppilaitoksiin, keskustaan sekä harrastuspaikkoihin. Kivirannassa haluamme rakentaa lapselle mielekkään arjen, jossa hänen omat toiveensa huomioidaan! Lapsi voi tulla Kivirantaan avohuollon- tai kiireellisen sijoituksen päätöksellä tai huostaanotettuna. Toimimme samassa kiinteistössä erityistason yksikön arviointi- ja kriisiyksikkö Eskon kanssa, jonka osaamista voidaan konsultatiivisesti hyödyntää.

Tukea elämänhallintaan

Kivirannassa ajattelu- ja suhtautumistapaa asiakkaiden kanssa työskentelyssä ohjaa ratkaisukeskeisyys. Kivirannassa keskitytään lapsen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Vuorovaikutuksessa pidetään yllä myönteistä suhtautumista. Yhteistyötä tehdään perheen ja lapsen muun verkoston kanssa. Lapsen kanssa opetellaan uusia keinoja vastata haasteisiin sekä harjoitellaan käytännön taitoja yhdessä ikätasoisesti. Yksi Kivirannan asukashuone mahdollistaa myös itsenäisen elämisen harjoittelun. Asunto keittiöineen antaa puitteet harjoitella itsenäistä asumista, vastuunkantamista ja arjen taitojen hallintaa.

Kivirannassa lasten ja nuorten arki pohjautuu yksilöllisesti omaohjaajan ja lapsen yhdessä tekemään viikkosuunnitelmaan. Viikkosuunnitelma luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen sekä auttaa lasta itseään sitoutumaan yhdessä sovittuihin asioihin. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta. Viikkosuunnitelma koostuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta sekä suunnitelmallisista omaohjaajahetkistä. Suunnitelmallisuudella sekä viikkosuunnitelman tuella pystytään huomioimaan lapsen yksilölliset tarpeet ja haasteet sekä antamaan vastuuta oman arjen suunnitelmallisuudesta ikä- ja kehitystasoisesti.

Kivirannassa asuessaan lapsen tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja työskentelyä ohjaavat lapsen ja verkoston kanssa yhteistyössä laadittu hoito- ja kasvatussuunnitelma. Yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja lapsen muun verkoston kanssa tehdään tiiviisti. Lapsen tilanteesta raportoidaan sosiaalityöntekijälle kuukausittaisilla yhteenvedoilla. Sosiaalityöntekijöiltä saadun palautteen mukaan Kivirannan kuukausiyhteenvedot on koettu laadukkaina ja päätöksentekoa tukevina. Sijoituksen aikana voidaan tukea lapsen perhettä erilaisin perhetyön menetelmin. Olemassa olevia hoitokontakteja ylläpidetään ja järjestetään tarvittaessa muita lapsen kasvua- ja kehitystä tukevia palveluita. Kivirannan kautta voidaan järjestää tarvittaessa psykologin tutkimukset lisäpalveluna. Alva organisaation moniammatillista osaamista voidaan hyödyntää lisäksi erilaisissa konsultaatioissa.

Kivirannan työskentelylle ominaista:

 • Yksilökeskeisyys, lapsen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen.
 • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, suunnitellaan ja motivoidaan lasta tulevaisuusmyönteisyyteen. Tavoitteena on auttaa lasta tiedostamaan, että hänellä itsellään on kykyjä, voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
 • Voimavarakeskeisyys, pyritään löytämään lapsen onnistumisen kokemukset ja vahvuudet ja
  vahvistetaan niitä esim. kannustimin. Ongelmat nähdään ratkaistavina, ei ihmisten ominaisuuksina.
 • Yhteistyö, perhe on tärkein yhteistyökumppani. Pyrimme kasvatuskumppanuuteen. Vanhemmalle tarjotaan mahdollisuus toimia vanhempana juuri sen verran kuin se on mahdollista hänelle, unohtamatta lapsen näkökulmaa ja etua.
 • Mahdollisuus osallistua viikoittaiseen DKT-taitoryhmään
Ammattitaitoinen henkilöstö

Kivirannasta löytyy moniammatillinen ja ammattitaitoinen työryhmä, jolla on kykyä vastata lapsen moninaisiin haasteisiin. Yksikössä on hoidettu päihde ja mielenterveys- ja nepsyhaasteisia nuoria sekä tehty työtä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden kanssa.

Kivirannan henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja, sosionomeja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia, sekä lähihoitajia. Osa henkilöstöstä on käynyt Mininepsy-koulutuksen ja koulutus tullaan laajentamaan koko henkilöstölle. Osa henkilöstöstä on suorittanut DKT eli Dialektinen käyttäytymisterapiakoulutuksen, jonka menetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää yksikön arjessa. Henkilöstöstä osalla on myös mielenterveyden ea1 suoritettuna. Suunnitelmissa on lisäksi motivoiva haastattelu -menetelmän koulutus.

Olemme aloittaneet keväällä 2023 MAPA-koulutuksen henkilöstöllemme. Toukokuussa aloitamme koko organisaatiota koskevan traumatyön koulutuksen LAB Ammattikorkeakoulussa, johon osa Kivirannan henkilökunnasta osallistuu.

Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja
Sini-Maaria Kuusela
050 501 1785
sini-maaria.kuusela@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat 24/7
041 504 6668

Kukonaronkatu 20
15320 LAHTI

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.