Alva Arviointi- ja kriisiyksikkö Esko

Vuodesta 2007 asti toiminnassa ollut Esko on tehnyt vaikuttavaa arviointi- ja kriisityötä jo 14 vuoden ajan. Eskossa on aina ollut vahva halu kehittyä ja vastata yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin. Esko on tunnettu aiemmin lyhyistä arviointi- ja kriisijaksoista. Osaamisemme on kuitenkin nyt saatettu palvelemaan myös pidempiaikaisia sijoituksia päämääränämme vahva kuntouttava työote. Jotta yksikön nimi vastaa paremmin kaikkia tarjoamiamme palveluita, olemme halunneet tuoda vahvemmin esille erityisyksikön luonteen. Jatkossa tulemme tunnetuiksi Erityisyksikkö Esko -nimellä.

Esko on 5-paikkainen erityistason laitosyksikkö 12–17-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua ja strukturoitua arkea. Esko tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta sekä lyhyempiä arviointi- ja kriisijaksoja kiireellisesti-, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Eskoon sijoitetuilla lapsilla voi olla monialaisia ongelmia. Olemme erikoistuneet työskentelemään psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa, joilla voi olla lisäksi rajatonta käyttäytymistä sekä päihteiden käyttöä.

Yhteistyössä koko perheen hyväksi

Sijoituksen alussa tehdään kokonaisvaltainen tilanteen arviointi, jonka tavoitteena on hahmottaa lapsen ja perheen tilanne. Tuen tarpeen määrittely ja yksilöllisten tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tilanteen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös psykologisia tutkimuksia ja päihdeterapeutin kartoitusta. Eskossa arki perustuu turvalliseen, aikuisjohtoiseen arkistruktuuriin ja yksilökohtaiseen työskentelyyn.

  • Systeemiteoreettinen viitekehys ja ratkaisukeskeisyys suuntaavat moniammatillisen henkilöstön työskentelyä. Lasten ja perheiden kanssa keskitytään heidän omiin voimavaroihinsa ja niiden vahvistamiseen sekä ylläpidetään vuorovaikutuksessa myönteistä suhtautumista. Yhteistyö perheen ja lapsen muun verkoston kanssa huomioidaan voimavarana ja apuna lapsen haasteissa. Lapsen kanssa opetellaan uusia työkaluja haasteisiin vastaamisessa sekä harjoitellaan käytännön taitoja yhdessä.
  • Sijoituksen aikana tehdään myös yksilöllisesti suunniteltua perhetyötä. Perhetyön osaaminen Eskossa on vahvaa ja siinä hyödynnetään Lapset puheeksi -menetelmää. Lapsen yhteydenpitoa läheisiinsä ja lähipiiriin tuetaan.
  • Eskossa lasta kannustetaan osallisuuteen ja yhteisölliseen tekemiseen. Lapsi saa erilaisia sosiaalisia kontakteja ja harjoittaa sosiaalisia taitojaan. Henkilökohtainen viikkosuunnitelma ohjaa lapsen arkea sekä jäsentää viikon kulkua. Itsenäistä toimimista tuetaan ohjaamalla lasta liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin toimintoihin.
  • Omaohjaaja työskentely tukee lapsen yksilöllisen prosessin etenemistä sekä antaa hyvän pohjan rakentaa luottamusta lapseen.

Eskossa pyritään järjestämään pyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireileville lapsille eheä hoitopolku. Lapsi voi tulla Eskoon osastojakson jälkeen tai tarvittaessa käydä osastojaksolla Eskon sijoituksen aikana ja palata takaisin yksikköön. Aiempia hoitokontakteja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan ja tarpeen mukaan ohjataan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluihin. Käytettävissä on myös yksityisen sektorin erikoislääkärin ja psykologin palvelut. Eskossa voidaan aloittaa lääkityksiä erikoislääkärin valvonnan ja ohjeistuksen mukaan. Lapsen psyykkisen voinnin arviointi perustuu tiiviiseen omaohjaaja työskentelyyn ja -keskusteluihin sekä arjen seurantaan.

Eskon sijoituksen aikana lapselle voidaan järjestää koulu/opiskelupaikka sijaintikunnasta. Lyhytaikaisessa sijoituksessa lapsi voi opiskella omassa koulussaan tai Eskossa kotiopetustyyppisesti. Eskossa opiskellessaan lapsi tekee omalta koululta saatujen ohjeiden mukaisesti tehtäviä ja kokeita. Ohjaajat tukevat lasta opintojen suorittamisessa. Eskosta tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa. Lapsi voi yksilöllisten tavoitteiden sekä aikataulujen mukaan palata asteittain omaan kouluunsa tai vastaavasti Eskon sijaintikunnan koulupaikkaan.

Osaava henkilöstö

Henkilökunta koostuu osaavista työntekijöistä, joilla on vankka kokemus lastensuojelutyöstä. Eskon moniammatilliseen työryhmään kuuluu kaksi sairaanhoitajaa, sosionomeja, lähihoitajia sekä yhteisöpedagogi.

Sairaanhoitajillamme on pitkä kokemus psykiatriasta ja perhetyöstä. Osa henkilöstöstä on suorittanut päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutuksen Lahden ammattikorkeakoulussa sekä käyttäytymisanalyysin perusteet -koulutuksen kouluttajana Psykoterapia- ja koulutuspalvelu Kontingenssi Oy. Lyhyempien lisäkoulutusten kautta henkilöstö on lisännyt päihde- ja mielenterveystyön osaamistaan.

Henkilökunnasta osa on käynyt DKT (dialektinen käyttäytymisterapia ) -koulutuksen ja menetelmää tullaan tuomaan yksikön toimintaan mukaan. Työryhmästä löytyy myös pedagogista osaamista. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa seuraavana on vahvistaa osaamista Mini-Nepsy-koulutuksella sekä kouluttaa henkilöstöä motivoiva -haastattelu menetelmän käyttöön.

Perhetyön osaaminen

Kahdella työntekijällä on Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien koulutus, sisältäen Lapset puheeksi -menetelmän ja Toimiva lapsi & perhe -perheintervention. Lisäksi yksikössä työskentelee perheinterventiokliinikko- ja kouluttaja (THL), jolla lisäksi perhe- ja verkostotyön koulutus (Psykoterapiataitojen instituutti).

Yhteystiedot

Yksikön vastaava
Outi Nikkilä
050 341 7229
outi.nikkila@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat 24/7
0400 906 977

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.