Alva Erityisyksikkö Esko

  • 5 paikkainen
  • Erityistaso
  • Arviointi- ja kriisityö
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
  • Avohuollon ja kiireellisen sijoituksen päätöksellä sekä huostaanotettuna

Vuodesta 2007 asti toiminnassa ollut Esko on tehnyt vaikuttavaa arviointi- ja kriisityötä jo 14 vuoden ajan. Eskossa on aina ollut vahva halu kehittyä ja vastata yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin. Esko on tunnettu aiemmin lyhyistä arviointi- ja kriisijaksoista. Osaamisemme on kuitenkin nyt saatettu palvelemaan myös pidempiaikaisia sijoituksia päämääränämme vahva kuntouttava työote. Jotta yksikön nimi vastaa paremmin kaikkia tarjoamiamme palveluita, olemme halunneet tuoda vahvemmin esille erityisyksikön luonteen. Jatkossa tulemme tunnetuiksi Erityisyksikkö Esko -nimellä.

Esko on 5-paikkainen erityistason laitosyksikkö 12–17-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua ja strukturoitua arkea. Esko tarjoaa pitkäaikaista kuntoutusta sekä lyhyempiä arviointi- ja kriisijaksoja kiireellisesti-, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille. Eskoon sijoitetuilla lapsilla voi olla monialaisia ongelmia. Olemme erikoistuneet työskentelemään psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa, joilla voi olla lisäksi rajatonta käyttäytymistä sekä päihteiden käyttöä.

Yhteistyössä koko perheen hyväksi

Sijoituksen alussa tehdään kokonaisvaltainen tilanteen arviointi, jonka tavoitteena on hahmottaa lapsen ja perheen tilanne. Tuen tarpeen määrittely ja yksilöllisten tavoitteiden asettaminen tehdään yhdessä lapsen, perheen ja verkoston kanssa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. Tilanteen arvioinnissa voidaan hyödyntää myös psykologisia tutkimuksia lisäpalveluna. Eskossa arki perustuu turvalliseen, aikuisjohtoiseen arkistruktuuriin ja yksilökohtaiseen työskentelyyn.

  • Systeemiteoreettinen viitekehys ja ratkaisukeskeisyys suuntaavat moniammatillisen henkilöstön työskentelyä. Lasten ja perheiden kanssa keskitytään heidän omiin voimavaroihinsa ja niiden vahvistamiseen sekä ylläpidetään vuorovaikutuksessa myönteistä suhtautumista. Yhteistyö perheen ja lapsen muun verkoston kanssa huomioidaan voimavarana ja apuna lapsen haasteissa. Lapsen kanssa opetellaan uusia työkaluja haasteisiin vastaamisessa sekä harjoitellaan käytännön taitoja yhdessä.
  • Sijoituksen aikana tehdään myös yksilöllisesti suunniteltua työskentelyä perheen kanssa. Lapsen yhteydenpitoa läheisiinsä ja lähipiiriin tuetaan.
  • Eskossa lasta kannustetaan osallisuuteen ja yhteisölliseen tekemiseen. Lapsi saa erilaisia sosiaalisia kontakteja ja harjoittaa sosiaalisia taitojaan. Henkilökohtainen viikkosuunnitelma ohjaa lapsen arkea sekä jäsentää viikon kulkua. Itsenäistä toimimista tuetaan ohjaamalla lasta liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin toimintoihin.
  • Omaohjaaja työskentely tukee lapsen yksilöllisen prosessin etenemistä sekä antaa hyvän pohjan rakentaa luottamusta lapseen.

  • Mahdollisuus osallistua viikoittaiseen DKT-taitoryhmään

Eskossa pyritään järjestämään pyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireileville lapsille eheä hoitopolku. Lapsi voi tulla Eskoon osastojakson jälkeen tai tarvittaessa käydä osastojaksolla Eskon sijoituksen aikana ja palata takaisin yksikköön. Aiempia hoitokontakteja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan ja tarpeen mukaan ohjataan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluihin. Eskossa voidaan aloittaa lääkityksiä erikoislääkärin valvonnan ja ohjeistuksen mukaan. Lapsen psyykkisen voinnin arviointi perustuu tiiviiseen omaohjaaja työskentelyyn ja -keskusteluihin sekä arjen seurantaan.

Eskon sijoituksen aikana lapselle voidaan järjestää koulu/opiskelupaikka sijaintikunnasta. Lyhytaikaisessa sijoituksessa lapsi voi opiskella omassa koulussaan tai Eskossa kotiopetustyyppisesti. Eskossa opiskellessaan lapsi tekee omalta koululta saatujen ohjeiden mukaisesti tehtäviä ja kokeita. Ohjaajat tukevat lasta opintojen suorittamisessa. Eskosta tehdään tiivistä yhteistyötä koulun kanssa. Lapsi voi yksilöllisten tavoitteiden sekä aikataulujen mukaan palata asteittain omaan kouluunsa tai vastaavasti Eskon sijaintikunnan koulupaikkaan.

Eskon moniammatillinen henkilöstö

Eskon moniammatilliseen työryhmään kuuluu sairaanhoitaja, sosionomeja ja lähihoitajia.

Sairaanhoitajallamme on pitkä kokemus psykiatriasta. Osa henkilöstöstä on suorittanut päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutuksen Lahden ammattikorkeakoulussa sekä käyttäytymisanalyysin perusteet -koulutuksen kouluttajana Psykoterapia- ja koulutuspalvelu Kontingenssi Oy. Vastaava ohjaaja on suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon. Lyhyempien lisäkoulutusten kautta henkilöstö on lisännyt päihde- ja mielenterveystyön osaamistaan.

Henkilökunnasta osa on käynyt DKT (dialektinen käyttäytymisterapia ) -koulutuksen ja menetelmää jalkautetaan yksikön toimintaan mukaan. Työryhmästä löytyy myös pedagogista osaamista. Yksikössä työskentelee Lifecoach koulutuksen saanut työntekijä.

Olemme aloittaneet keväällä 2023 MAPA-koulutuksen henkilöstöllemme. Toukokuussa aloitamme koko organisaatiota koskevan traumatyön koulutuksen LAB Ammattikorkeakoulussa, johon osa Eskon henkilökunnasta osallistuu.

Yhteystiedot ja paikkatiedustelu

Vastaava ohjaaja
Roni Ylönen
050 341 7229
roni.ylonen@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat 24/7
0400 906 977

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.