10.10.2022

ALVA goes DKT

Olette ehkä huomanneetkin jo sosiaalisessa mediassa innostuksemme dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) hyödyntämiseen lasten- ja perheiden palveluissa sekä asumispalveluissa. Mitä se DKT sitten on ja miten se näkyy meillä?

Tarkastellaanpa ensin vähän taustaa. Marsha Linehanin kehittämä dialektinen käyttäytymisterapia on suunnattu alun alkaen epävakaasta persoonallisuudesta ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä kärsivien potilaiden hoitoon (Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry 2022). Dialektisen käyttäytymisterapian, eli tutummin DKT Terapian teoreettinen perusta koostuu kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta ja tietoisesta läsnäolosta (mindfulness). Dialektinen filosofian yhdistää näitä kahta viitekehystä. (Koivisto, Lindeman 2021 [ Wolbert R. 2019].) DKT:ssa merkittävää on muutostavoite. Asiakkaita autetaan luopumaan toimintamalleista, jotka haastavat heitä elämässä sekä harjoittelemaan tilalle uutta, taitavaa käyttäytymistä. Muutostavoitteen lisäksi välttämättömänä osana on hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Tähän tukena käytetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksia ja hyväksyntää viestittävää vuorovaikutusta eli validaatiota. Dialektinen filosofia yhdistää nämä kaksi vastakkaista tavoitetta: muutoksen ja hyväksynnän jatkuvan edistämisen ja tasapainottamisen. (Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry 2022.)


DKT:ssa tunnesäätelyongelmia ymmärretään ns. biososiaalisen teorian pohjalta. Teorian mukaan tunnesäätelyongelmissa on pohjimmiltaan kyse laaja-alaisesta tunnesäätelyhäiriöstä, joka kehittyy biologisesti tunnehaavoittuvan (bio) yksilön ja invalidoivan kasvuympäristön (sosiaalinen) vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus on transaktionaalista, mikä tarkoittaa sitä, että yksilön tunnehaavoittuvuus vaikuttaa ympäristön käyttäytymiseen, ja ympäristön käyttäytyminen puolestaan vaikuttaa biologiseen haavoittuvuuteen. Ongelmalliset käyttäytymiset nähdään joko yrityksinä päästä eroon vaikeista tunteista tai seurauksina epäonnistuneesta tunnesäätelystä. (Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry 2022.)

DKT SOVELLUTUKSIA

DKT:aa toteutetaan maailmalla laajasti. Suomessa ensimmäiset hoito-ohjelmat alkoivat 2000–luvun alussa. DKT terapiaa ja on tarjolla useilla paikkakunnilla sekä saatavilla on myös pelkkiä DKT taitoryhmiä liitettynä esimerkiksi esikoissairaanhoidon poliklinikoiden hoitoon (Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry 2022). DKT:an menetelmiä sovelletaan jo monin tavoin ja taitoryhmiä voidaan toteuttaa erilaisina sovellutuksina riippuen kohderyhmästä. Taitoryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa, ryhmäkerran keston ja jaksotusten vaihdellessa tarpeesta riippuen. Ryhmässä harjoitellaan psykososiaalisia taitoja, jotka auttavat toimimaan tunteiden kanssa tasapainoisesti ja viisaasti. Taitoryhmä sisältää mindfulness-, ahdingonsieto-, tunnesäätely- ja vuorovaikutustaitojen opettelua sekä harjoittelua ryhmässä ja itsenäisesti arjessa. Itsenäiset taitoryhmät sopivat asiakkaille joilla on esimerkiksi tunnesäätelyn vaikeuksia. (Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistys ry 2022.)

DKT HYÖDYNTÄMINEN ALVA HYVINVOINTI PALVELUISSA

Alvan asumispalveluissa DKT koulutukset alkoivat jo muutama vuosi sitten ja ensimmäisiä taitoryhmiä kokeiltiin asumispalveluissa mielenterveyskuntoutujien kanssa. Alvalla DKT:n menetelmiä halutaan hyödyntää jokapäiväisessä työskentelyssä, kun kohtaamme asiakkaita, joilla on haasteita esimerkiksi tunnesäätelyn kanssa tai puutteita tunnetaidoissa. Tavoitteenamme on, että työntekijöillä olisi ymmärrystä ja osaamista tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen ja kuntouttamiseen sekä validointiin.


Dialektisen käyttäytymisterapian teoriatietoa ja käytännön menetelmiä hyödyntämällä voidaan tukea asiakkaan kuntoutumista ja eheytymistä itsenäisenä toimijana. Asiakkaan haastava käyttäytyminen ja jatkuva kriiseihin ajautuminen on voinut johtua puutteista tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Asiakas on pyrkinyt selviytymään haastavista tilanteissa parhaalla osaamalla tavallaan. Lisävaikuttimena taustalla saattaa olla esim. invalidoiva kasvu- tai elinympäristö, impulssikontrollin haasteita (esim. ADHD), epävakaa persoona tai muu psyykeen haaste. Taitoja harjoittelemalla voidaan auttaa asiakasta selviytymään erilaisista ongelmatilanteista opettamalla tietoisen läsnäolon taitoja, ahdingon sietämisen- ja tunnesäätelytaitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Miten meillä käytännössä? Olemme vielä alkumatkalla, mutta sitäkin innokkaampina seuraamaan valitsemaamme tietä. Aloitimme viime keväänä kouluttamaan asumispalvelujen työntekijöiden lisäksi lastensuojelun työntekijöitä ja tänä syksynä, lokakuussa, jatkoimme edelleen henkilöstön kouluttautumista. Toteutamme lyhyitä 1-2 päivän koulutuksia, jotta saamme mahdollisimman monen työntekijän osallistumaan ja nappaamaan ideoita talteen. Tuomme DKT:n menetelmiä ja teoriaa tueksi omaohjaaja työskentelyyn.

Meillä on jo kokeiltu yksilötyöskentelyä lastensuojelussa. Tämä tapahtuu esimerkiksi omaohjaaja hetkissä. Lahdessa, Kivirantakodeilla, on meneillään tällä hetkellä 6 viikon taitoryhmä, joka on suunnattu teini-ikäisille sijaishuollossamme oleville tytöille. Tätä ryhmää vetämässä meillä on ulkopuolelta tullut DKT-ohjaaja/kokemusasiantuntija. Odotamme mielenkiinnolla, millaista palautetta saamme ensimmäisen jakson jälkeen. Alva-Koti Pirttikoskella käydään viikoittain vaihtuvalla teemalla läpi jokin taidoista. Taitoa käsitellään ryhmänä, että tietoa jakamalla huoneentaulu-muodossa ja tukikysymyksien avulla. Oulun avopalveluissa on käynnissä valmistelut Taitoryhmän aloittamiseksi. Vantaalla asumispalveluissa taitoryhmä on toiminut jo aiemmin, mutta nyt uudistamme siellä ryhmää. Vantaan asumispalveluissa hyödynnetään 12 viikon jaoteltua ohjelmaa taitoryhmän kanssa. Voimalassa toteutetaan päihdehoidollisia ryhmiä ”tunne tieto taito -ryhmä” ja ”kuinka pysyä selvinpäin -ryhmä”.

Olemme lisäksi rakentamassa osana opinnäytetyötä omaa taito-opasta lasten ja ohjaajien käyttöön.

  • DKT yhdistys 2022. https://dkt-yhdistys.fi/dialektinen-kayttaytymisterapia/
  • Koivisto, Lindeman 2021. Dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuuden hoidossa. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/dialektinen-kayttaytymisterapia-epavakaan-persoonallisuuden-hoidossa/?public=5e04689b28b424f9e9f3dcb7ce07c420#reference-7
  • Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry 2022. https://kognitiivinenpsykoterapia.fi/terapia

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.