Alva-koti Pirttikoski

Arki ja toimintamallit

Pirttikoski on 7-paikkainen perustason yksikkö, jonka tilat ovat kodinomaiset. Arjessa korostuvat turvalliset ja johdonmukaiset rajat, säännöllinen viikkorytmi sekä omaohjaajatyöskentely. Alkava viikko suunnitellaan ja läpikäydään maanantaisin nuorten kanssa yhteisöpalaverissa, jonka tarkoituksena on osallistaa nuoria arjen suunnitteluun sekä siihen sitoutumiseen. Vakaassa ympäristössä nuoren oma elämänhallinta paranee, sosiaaIinen toimintakyky kasvaa ja itsetunto vahvistuu onnistumisen kokemuksien myötä. Pirttikoskella työskentelee seitsemän vakituista työntekijää, miehiä sekä naisia. Kohtaamme nuoret ymmärtävästi, lämpimästi sekä välittävästi.

Työskentely nuoren kanssa on yksiIöllistä sekä suunnitelmallista, ja perustuu verkoston yhdessä asettamiin tavoitteisiin. Omaohjaajatyö on konkreettinen ja tärkeä osa laadukasta asiakkaan psykososiaalista kuntoutusprosessia Pirttikoskella, ja arjessa nuoren kanssa tehtävä työ on omaohjaajavetoista. Jokaiselle nuorelle valitaan omaohjaaja, joka on oman nuorensa asiantuntija, turvallinen ja luotettava aikuinen arjessa. Omaohjaaja hahmottaa nuoren kokonaistilanteen, tietää taustat ja huolehtii tarvittavasta tiedonkeruusta sekä tiedon jakamisesta muulle tiimille. Omaohjaaja työskentelee ja suunnittelee nuoren kuntoutusta yhdessä muiden verkoston osien kanssa, sekä ylläpitää tiivistä suhdetta oman nuoren kanssa. Omaohjaaja viettää kuukausittain nuoren kanssa etukäteen kalenteroitua omaohjaaja-aikaa sekä käy viikoittaisia omaohjaajakeskusteluja nuoren kanssa. Omaohjaaja huolehtii asiakkaan osallisuuden toteutumisesta sijoituksen aikana huomioimalla esimerkiksi yksilöllisessä suunnittelussa nuoren mielipiteet ja toiveet.

Teemme nuoren perheen kanssa tiivistä yhteistyötä. Yhteydenpito nuoren perheeseen on viikoittaista ja yhteydenpidosta vastaa lähtökohtaisesti nuoren omaohjaaja. Tarvittaessa perheen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Sijoituksen alkuun kuuluu arviointijakso, josta laaditaan raportti arjen havainnoinnin ja perheen sekä nuoren kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Nuorten kotiharjoittelut toteutetaan asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Kartoitamme ja rakennamme laitossijoituksen aikana nuoren sosiaalista verkostoa, sekä tarvittavia tukitoimia. Hyvä sosiaalinen verkosto sekä tarvittavien tukitoimien mahdollistaminen tukee nuoren mahdollista kotiutumista tai siirtymistä itsenäiseen elämään. Perhekeskeinen työskentelytapa tukee myös asiakkaan kokonaiskuntoutumista.

Pirttikoskella itsenäistymisprosessi on porrastettu, ja valmentaminen tapahtuu vaiheittain. Yksikkömme yhteydessä on kaksi yksiötä, joissa itsenäistyvä nuori voi tuetusti harjoitella aikuisen elämässä tarvittavia taitoja.

Yksikössämme on mahdollista käyttää ylipaikkaa lyhytaikaisesti äkillisissä kriisitilanteissa. Ylipaikkasijoituksen aikana osallistumme aktiivisesti lapsen tai nuoren tilanteen kartoittamiseen sekä jatkosuunnitelman tekemiseen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Alle 12-vuotiaiden lasten sijoituksia on mahdollista joissain tilanteissa järjestää.

Viihtyisä asuinympäristö

Pirttikoski sijaitsee Iuonnonläheisessä ja virikkeellisessä ympäristössä muutaman kiIometrin päässä Muhoksen keskustasta. Ouluun on matkaa noin 35 kilometriä. Koulut sijaitsevat Iähellä, ja MuhokselIa on hyvät koulutusmahdollisuudet. Peruskouluja on useita, ja tarjolla on erityisopetusta useissa eri muodoissa. Muhoksella toimii Oulun seudun ammattiopiston yksiköitä sekä Ammattiopisto Luovin yksikkö lukuisine koulutusvaihtoehtoineen. Myös Oulun koulutustarjonta on kohtuulIisen väIimatkan päässä.

Yhteystiedot

Yksikönpäällikkö
Jouni Teittinen
040 722 3080
jouni.teittinen@alvahyvinvointi.fi

Ohjaajat
040 722 5070

Socfinder ja Lasteri

Tänään onnistun.
Tai huomenna.
Tulee päiviä, tulee tilaisuuksia.