25.1.2023

Minä näen sinut

Kohtaamme päivittäin lukuisia ihmisiä arjessamme. Käymme keskusteluja, moikkaamme, jätämme hyvästejä, osoitamme eleillämme, ilmeillämme, joskus pelkällä katseella tai olemuksella, mitä mieltä olemme asioista. Tulkitsemme toisiamme ja tulemme tulkituiksi arjen kohtaamisissa. Ne voivat olla ohikiitäviä hetkiä, arkisia asioita, lyhyt tapaaminen. Mutta mitä on aito kohtaaminen?

Meitä Alvalla, sosiaalialan palveluita tarjoavana organisaationa, kiinnostaakin suuresti se, mitä on aito, vuorovaikutuksellinen ja kunnioittava kohtaaminen. Sellainen kohtaaminen, jossa toisen kuulemiseen on aikaa ja jossa olemme aidosti läsnä, toista varten. Olemme siitä niin kiinnostuneita, että olemme valinneet Kohtaamisen -teeman huomiomme kohteeksi tutkiaksemme sitä asiakkaidemme kanssa vuoden aikana eri tavoin ja eri näkökulmista.

Kohtaaminen on vahvasti yhteydessä osallisuuden kokemukseen. Tulevaisuuden lastensuojeluhankkeen kokemusasiantuntija nuoret toivat esille mm sen, että nuoren kokemus kuulluksi tulemisesta vaatii työntekijän halua kuulla sekä oikeaa hetkeä kohtaamiseen. Merkityksellistä nuorten mielestä kohtaamisessa oli vastavuoroisuus, ihmisenä kohtaaminen ja luottamus. Tarvitaan siis oikeita tekoja oikealla hetkellä. (Jahnukainen & Paasivirta 2022 105,108.) Etelä-Savon LAPE-hankkeessa koottiin myös huoneentaulu aidon kohtaamisen teemoista. Näitä olivat kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen (Haatainen 2018.) Oli kysymys sitten lapsesta, nuoresta, aikuisesta tai vanhuksesta, uskomme Alvalla, että jokainen meistä kaipaa aitoa kohdatuksi tulemista.

Ammattilaisina meillä on erityisen tärkeä rooli pysähtyä aidosti asiakkaan kanssa oikealla hetkellä. Meillä tulee olla kykyä ja taitoa kysyä ja ottaa puheeksi. Meidän täytyy pystyä näkemään jäävuoren pinnan alla olevaan osaan, siihen osaan, mikä ei ole näkyvissä. Tunnistamaan juurisyyt asiakkaiden haasteiden takana. On tärkeää tehdä näkyväksi asiakas ja hänen ajatuksensa. Kuunnella hänen kokemustaan ja peilata hänen vahvuuksiaan ja haasteitaan siihen, millainen kokemusmaailma, ympäristö ja elämänjana hänen elämäänsä värittää.

Alvan arvot ovat rakentuneet asiakkaan aidon kohtaamisen ajatukselle: Arvostus, luottamus ja voivavaroihin ja hyvään keskittyminen ja ratkaisukeskeisyys, jossa haasteet kohdataan rohkeasti ja rehellisesti, mutta ennen kaikkea myötätunnolla ja ihmisläheisesti. Haluamme elää arvomme joka päivä todeksi.

Meillä jokaisella on paljon voimavaroja, joiden olemassaoloa emme aina itse huomaa. Silloin on hyvä, että joku toinen tunnistaa ne. Pyrimme työssämme asiakkaiden kanssa keskittymään hyvään ja asioihin, jotka jo toimivat. Niille rakennamme tulevaa, jota vahvistavat uudet, vielä kypsymässä olevat voimavarat ja taidot.

Minä näen sinut. Teemme työtämme, jotta asiakkaamme kokisivat tulleensa nähdyiksi ja kuulluiksi arvostavasti ja kunnioittavasti joka päivä. Mikään ei ole niin tärkeää kuin, että asiakkaamme kokevat olevansa osallisia omassa arjessaan ja oman elämänsä päätöksissä. Haluamme vahvistaa aitoa arjen kohtaamista. Koulutamme henkilöstöämme, jotta heillä olisi entistä paremmat eväät kohdata erilaisia asiakkaita ja tunnistaa todellisia juurisyitä asiakkaiden haasteiden taustalla. Ennen kaikkea haluamme kehittää kykyämme vakauttaa, vahvistaa ja voimaannuttaa asiakkaitamme.

Haluamme lisätä traumainformoitua työskentelyotetta, jotta ymmärtäisimme paremmin. Ratkaisukeskeisyys on arvomme, emmekä siitä edelleenkään luovu. Emme luovuta haasteiden keskellä vaan etsimme erilaisia keinoja päästä asiakkaidemme kanssa eteenpäin. Toivomme voivamme lisätä asiakkaiden osallisuutta, jotta yhdessä ratkaisujen etsiminen vahvistaisi kokemusta omasta kyvykkyydestä ja osallisuudesta oman elämän päätöksissä.

Lähteet: Jahnukainen, P. & Paasivirta, A. 2022. Tekoja ja tahtotilaa − Mitä lapsen osallisuuden vahvistaminen vaatii lastensuojelussa? Lastensuojelun Keskusliitto. Työpaperissa 52/2022. Yliruka, Eriksson, Jokinen, Pasanen (toim.). Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla.
Haatainen, S. 2018. Viitattu 25.1.2023: https://lapeetelasavo.com/2018/04/05/mita-on-aito-kohtaaminen/

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.