6.6.2022

Avaamme uusia ovia!

Alva Hyvinvointi palvelut laajenevat Kuopioon.

Olemme käynnistäneet pikkuhiljaa kevään aikana työllisyyspalveluita Kuopion seudulla. Olemme palveluntuottajina Yksilöllinen tuki nuorelle- palvelussa, jonka kautta tarjotaan yksilöllistä tukea työllisyyteen Ohjaamon kautta tuleville 15–29- vuotiaille nuorille. Tarjoamme myös ammatillista ja tavoitteellista yksilövalmennusta kuopiolaisille työllisyyspalvelun asiakkaille. Alva Hyvinvointi järjestää myös Kuopiossa ja lähialueilla TAIKA-valmennusta työhön ja koulutukseen suuntautuville nuorille aikuisille. Kohderyhmänä on Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL -hankkeeseen kuuluvat työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat syvennettyä toiminnanohjausta tukevaa henkilökohtaista valmennusta.

Vahvaa menetelmällistä osaamista

Työllisyyspalveluissa asiakkaiden valmentajana toimii AMK- tutkinnon suorittanut pitkänlinjan sosiaalialan ammattilainen, jolla on pitkä työkokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten kanssa. Meillä on yli kymmenen vuoden työkokemus haastavien asiakastilanteiden nopeasta haltuunotosta, ratkaisujen löytämisestä ja asiakkaan voimaannuttamisesta kohti itsenäisempää ja omatoimisempaa työskentelytapaa.

Käytämme työn arjessa vahvaa menetelmällistä osaamista: Motivoivan haastattelun hyödyntäminen antaa valmiuksia työllisyyttä tukevassa valmennuksessa, kun asiakasta ohjataan pohtimaan elämänmuutoksia, omia käytösmalleja sekä kykyjä elämänhallinnassa. Reflektoivat kysymykset, aktiivinen ja kuunteleva läsnäolo sekä ratkaisujen löytäminen yhdessä voimaannuttavat asiakasta luomaan uudenlaista ajattelutapaa ja pitkäjänteisiä toimintamalleja uusien tilanteiden kohtaamiseen.

Pitkäaikaistyöttömien kohdalla varsinkin muutosmotivaatiotyöskentely ja haitallisten ajattelu- ja toimintamallien muuttaminen omassa arjessa on erittäin tärkeää työllistymisen ja opiskeluiden aloittamisen suhteen. Yhtenä tutkitusti tehokkaana menetelmänä valmentajallamme on mahdollisuus hyödyntää dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) -menetelmiä, kuten ketjuanalyysin käyttöä sekä laajoja taitopaketteja mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden voimaannuttamiseksi.

Hyödynnämme voimavara- ja ratkaisukeskeistä työskentelyä myös mentaalivalmennuksen avulla, jossa paneudutaan ajattelun prosesseihin ennen kaikkea ajattelunrakenteen kautta ja sitä, kuinka oman ajattelun rakennetta voisi muuttaa haluttuun suuntaan. Monien epäonnistumisten ja vastoinkäymisten jälkeen ihmisellä on usein tapana jäädä epäonnistumisten kierteeseen, eikä muutoksen mahdollisuutta ole helppoa nähdä, jos omiin onnistumisiin ei usko. Yksi valmentajan tärkeimmistä tehtävistä on tunnistaa työnhakijan ajattelun rakenne sekä auttaa muuttamaan syvään juurtuneita ajattelumalleja kohti positiivisempaa ajattelua.

Työllisyyspalvelumme

YKSILÖLLINEN TUKI NUORELLE
Alva Hyvinvointi tarjoaa Kuopiossa ja lähialueilla yksilöllistä tukea työllisyyteen Ohjaamon kautta tuleville 15–29- vuotiaille nuorille. Palvelu kohdistuu nuorille asiakkaille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea ja apua ensisijaisesti omien voimavarojensa vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, arjenhallintaan sekä tukea tarpeenmukaisiin palveluihin kiinnittymisessä.
Palvelun tavoitteena on rakentaa luottamuksellinen suhde nuoren ja valmentajan välille, kartoittaa nuoren elämäntilanne, tulevaisuuden näkymät ja auttaa nuorta löytämää sopiva jatkopolku työllisyyden tai opiskelujen suhteen. Palvelussa käytetään muutosmotivaatio-, voimavara-, ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta, jossa pyritään vahvistamaan nuoren omaa osallisuutta ja niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Valmennuksessa pyritään konkreettiseen tukeen ja hyötyyn, jossa näkyvät selkeät muutokset lähtötilanteeseen verrattuna.

YKSILÖVALMENNUS
Alva Hyvinvointi tuottaa Kuopiossa ja lähialueilla ammatillista ja tavoitteellista yksilövalmennusta kuopiolaisille työllisyyspalvelun asiakkaille. Yksilövalmennuksen tarkoituksena on, että asiakas saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea elämäntilanteeseensa työllistymissuunnitelman toteuttamiseksi. Yksilövalmennus on laaja-alaista palveluohjausta, verkostoyhteistyötä ja yksilöllistä palvelua, jolla tähdätään asiakkaan arjenhallintaan, työelämävalmiuksien parantamiseen sekä laaja-alaisesti parempaan työkykyyn. Palvelun avulla halutaan saada aikaan pitkäkestoisia työllisyysvaikutuksia, niin asiakkaan kuin yhteiskunnan vaikuttavuuden osalta.
Palvelun aikana asiakas saa tukea ja työkaluja mahdollisiin arjen- ja elämänhallinnallisiin haasteisiin sekä tietoa työelämän vaatimuksista. Asiakas tulee myös tietoiseksi omista voimavaroistaan, osaamisestaan ja kyvyistään valmennuksessa käytettävien palveluohjauksellisten elementtien, muutosmotivaatiotyöskentelyn, konsultoinnin ja konkreettisen tuen turvin. Tavoitteinamme on saavuttaa asiakkaan oma henkilökohtainen oivallus, ymmärrys ja tahtotila muutokseen, joita tarvitaan työllistymisprosessin eri vaiheissa.

TAIKAVALMENNUS
Alva Hyvinvointi järjestää Kuopiossa ja lähialueilla TAIKA-valmennusta työhön ja koulutukseen suuntautuville nuorille aikuisille. Työllistymisen yhteispalvelu ASKEL -hankkeen kohderyhmään kuuluvat työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat syvennettyä toiminnanohjausta tukevaa henkilökohtaista valmennusta. TAIKA- valmennuksen tarkoituksena on auttaa työnhakijaa työllistymään työsuhteeseen tai löytää opiskelupaikka laadittujen yksilöllisten tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on, että työnhakija työllistyy palvelun avulla työsuhteiseen tai hakeutuu suorittamaan tutkintoa, osatutkintoa tai muuta merkittävästi työllistymistä edistävää koulutusta.
Alva Hyvinvoinnin TAIKA-valmennuksessa painopiste on ratkaisukeskeistä toiminnanohjausta tukevassa valmennuksessa, jossa korostetaan muutosmotivaation syntymistä voimavarakeskeisesti ja positiivisista lähtökohdista käsin. Valmennus painottuu asiakkaan yksilöllisten työnhakutaitojen kehittämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen työnhaussa ja /tai sopivan koulutuspaikan löytymisessä.

Palveluihin hakeutumisesta saat lisätietoja https://www.kuopio.fi/tyonhakijat sekä https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-kuopio tai kysymällä lisää palvelupäälliköltämme.

Lisätietoja, Veera Turpeinen, palvelupäällikkö
veera.turpeinen@alvahyvinvointi.fi
p. 044 737 8012

Uskomme myönteisyyden, kunnioituksen, arvostuksen ja ystävällisyyden voimaan.